Logo_PNG

Ubytovací řád

 1. Ubytování hostů v penzionu U dvou studní (dále jen penzion) se uskutečňuje na základě smlouvy o ubytování uzavřené podle ustanovení § 2326 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na jejímž základě penzion poskytuje ubytovanému přechodné ubytování na ujednanou dobu a ubytovaný (dále také „host“) se zavazuje zaplatit ubytovateli za ubytování a za služby s ním spojené ve lhůtě stanovené tímto ubytovacím řádem či smlouvou o ubytování.

 

 1. Smlouva o ubytování je uzavřena vždy písemně. K dodržení požadavku formy postačí alespoň písemné či e-mailové potvrzení objednávky rezervace nebo vyplnění registrační karty.

 

 1. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně neupravená smlouvou o ubytování jsou upraveny tímto ubytovacím řádem a ceníkem služeb penzionu. Stanoví-li ubytovací smlouva něco jiného než tento ubytovací řád a/nebo ceník ubytovatele, použije se ubytovací smlouva.

 

 1. Penzion zaručuje všem hostům poskytování kvalitních služeb odpovídající dané kategorii.

 

 1. Při příjezdu do penzionu je host povinen předložit platný doklad totožnosti – občanský průkaz nebo pas. Na základě jeho předložení a vyplnění registračního formuláře je zapsán a ubytován.

 

 1. Při začátku ubytování je hostu předány klíče od vstupních dveří do budovy a od dveří pokoje. Host je povinen předejít ztrátě, zničení, poškození těchto klíčů. Při opuštění penzionu může host ponechat své klíče na recepci. Při ztrátě klíčů je penzion oprávněn vyžadovat náhradu škody, která pokryje výměnu zámků dveří a všechny náklady s tím spojené, tj. namnožení ostatních klíčů apod. Host se zavazuje tuto částku uhradit.

 

 1. Počet osob na pokoji odpovídá počtu osob přihlášených k ubytování. Host se zavazuje oznámit jejich přesný počet při přihlášení. Hosté nesmí bez souhlasu penzionu přenechat prostory určené k ubytování jiné osobě. Ubytovaný tímto uděluje souhlas ubytovateli se zpracováním a uchováním svých osobních údajů, v rozsahu poskytnutých údajů, a to za účelem poskytnutí ubytování a evidence hostů ve smyslu zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích a zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů. Bližší povinnosti hosta a ubytovatele ohledně vedení evidenční knihy resp. domovní knihy jsou stanoveny shora uvedenými právními předpisy.

 

 1. Penzion je oprávněn využít osobní údaje hosta (zejm. adresu, e-mailovou adresu, tel. číslo) pro obchodní a marketingová sdělení o plánovaných akcích, slevách apod. V případě nesouhlasu hosta nebudou tato sdělení zasílána.

 

 1. Host se při příchodu do penzionu a při poskytování služeb prokazuje svým jménem a číslem svého pokoje.

 

 1. Ve zvláštních případech (např. z důvodu havárie v pokoji, pozdního příjezdu, apod.) může penzion nabídnout jiné ubytování, než bylo původně sjednáno, avšak nesmí se podstatně lišit od potvrzené objednávky. Jiným ubytováním se rozumí pokoj jiné kategorie, jakožto i adekvátní náhrada ubytování v jiném ubytovacím zařízení.

 

 1. Host je povinen při objednávce služeb upozornit penzion na své případné zdravotní problémy (invalidita, poškození zraku, sluchu apod.). Tato informace může pomoci zabezpečit v případě potřeby lékařskou pomoc či snadnou evakuaci hostů v případě požáru či jiných vážných havárií.

 

 1. Užívání zařízení penzionu je zakázáno osobám postiženým infekčními nemocemi.

 

 1. V případě, že si host přeje prodloužit svůj pobyt a jeho pokoj je již rezervován pro jiného hosta, není penzion povinen automaticky prodloužit jeho pobyt. Je-li volný jiný pokoj, může jej hostovi nabídnout.

 

 1. Penzion nepřebírá odpovědnost za cenné věci odložené na pokojích a v ostatních prostorách penzionu.

 

 1. Upozorňujeme hosty, že jakékoliv přemisťování nábytku v prostorách penzionu není dovoleno. Škody vzniklé manipulací bude penzion po hostu vyžadovat.

 

 1. Z bezpečnostních důvodů může host v pokoji používat pouze elektrické spotřebiče, sloužící k jeho osobní hygieně (např. holicí strojek, kartáček na zuby apod.). Rovněž může host využívat nízkopříkonové el. spotřebiče sloužící k osobní potřebě, např. notebooky, dobíječky ke kamerám a fotoaparátům, mobilní telefony apod. Je zakázáno používat rychlovarné konvice, různé ohřívače vody, žehličky apod., vyjma těch, kterými je pokoj vybaven, či které byly hostu penzionem zapůjčeny. Je zakázáno provádět jakékoliv zásahy do elektrické sítě.

 

 1. Z bezpečnostních důvodů není vhodné ponechávat děti do 12 let bez dozoru dospělých v pokoji či v prostorách penzionu. Za případné škody způsobené dětmi v penzionu i v jeho okolí nesou plnou odpovědnost jejich rodiče či doprovod.

 

 1. Psi a jiná zvířata nejsou v penzionu dovolena. V případě porušení si penzion vyhrazuje právo rezervaci ihned a bez náhrady celé objednávky ukončit. Ukončením rezervace není nijak dotčena nutnost uhradit již sjednanou dobu ubytování.

 

 1. Za škody způsobené hostem na majetku penzionu odpovídá host podle platných právních předpisů České republiky, zejména občanského zákoníku 89/2012 Sb.

 

 1. Host může připojit svá elektronická zařízení pomocí Wi-Fi k síti penzionu na pokojích i ve společných prostorách penzionu. Host nesmí využívat připojení k nelegální činnosti a nesmí napadat či jinak měnit bezpečnostní opatření sítě. Síť je izolována virtuální sítí (VLAN); penzion nepřebírá žádnou odpovědnost v případě vzniklých škod na počítači hosta. Penzion doporučuje používat vlastní firewall pro přístup k internetu.

 

 1. V době od 22.00 hod. do 07.00 hod. je v penzionu noční klid. Žádáme hosta, aby jej dodržoval.

 

 1. Při odchodu z pokoje je host povinen uzavřít okna, vodovodní kohoutky, odpojit soukromá elektrická zařízení od elektrické sítě (tj. mobilní telefon, osobní počítač, nabíječka baterií apod.) a uzamknout vstupní dveře.

 

 1. Při odjezdu z penzionu je host povinen odevzdat klíče od pokoje do rukou odpovědného personálu.

 

 1. Návštěvy na pokoji jsou zakázány. Host může přijímat návštěvy pouze do společných prostor penzionu, př. restaurační zařízení.

 

 1. Snídaně podáváme hostům v restauraci v době od 8:00 do 10:00 hod.

 

 1. V den příjezdu je pokoj hostovi k dispozici od 16:00 hod. V den odjezdu je host povinen uvolnit pokoj nejpozději do 10:00 hod. Pozdější uvolnění pokoje povoluje odpovědný personál, je třeba o ně požádat nejméně jeden den předem. Za tuto službu může být účtován poplatek.

 

 1. Za ubytování a poskytnuté služby je host povinen zaplatit cenu v souladu s předem dohodnutou cenou, příp. s platnými ceníky penzionu. Ceníky ubytování a jednotlivých služeb jsou k dispozici na vyžádání a na webu penzionu.

 

 1. Penzion nepožaduje od hosta zásadně platbu předem nebo zálohu na úhradu ubytování či předautorizaci platební kartou. Další spotřebované služby (telefon, parkování apod.) uhradí host okamžitě; nejpozději však při odhlášení pobytu.

 

 1. Při pobytech delších než 7 dnů, penzion může vystavovat účty za období 7 dnů. Účty jsou splatné při jejich předložení, nebude-li dohodnuto jinak.

 

 1. Host může odstoupit od smlouvy o ubytování před uplynutím dohodnuté doby. Penzion si vyhrazuje právo účtovat na úhradu škody, která penzionu vznikne předčasným ukončením pobytu hosta, storno poplatky v plné výši pobytu. Stornopodmínky se nevztahují pouze na ubytovací služby, nýbrž na veškeré objednané služby.

 

 1. Z důvodu bezpečnosti mohou být společné prostory penzionu snímány kamerou. V souladu s rozhodnutím Úřadu pro ochranu osobních údajů jsou záznamy z kamery uchovávány nejdéle po dobu 3 dnů.

 

 1. Je možno zaparkovat bezplatně vozidlo na k tomu určených venkovních místech. Penzion nepřebírá poskytnutím parkovacího místa žádnou zodpovědnost za případné škody vzniklé na vozidle.

 

 1. Host je povinen seznámit se s ubytovacím řádem a dodržovat jej, řádně užívat prostory penzionu, udržovat čistotu a pořádek, chránit vybavení a zařízení před poškozením; způsobenou škodu bezodkladně oznámit, v době od 22 hod do 07 hod se chovat způsobem, aby nerušil ostatní osoby nadměrným hlukem.

 

 1. Host je povinen dodržovat všechna ustanovení „Ubytovacího řádu“, bezpečnostní a protipožární předpisy penzionu. V případě, že je poruší, nebo i přes výstrahu hrubě porušuje dobré mravy nebo jinak porušuje své povinnosti či překračuje svá práva, je penzion oprávněn odstoupit od smlouvy o ubytování s hostem před uplynutím dohodnuté doby. Případné způsobené škody je povinen host v plné výši uhradit.

 

 1. Host nesmí bez souhlasu penzionu: provádět podstatné změny v prostorách určených k ubytování (stěhovat nábytek atp.), odnášet jakékoli vybavení a zařízení z prostor určených k ubytování a vynášet potraviny a jídla z prostor snídaňové restaurace, v budově penzionu kouřit; (to neplatí v případě prostor vyhrazených ke kouření) a používat otevřený oheň, nosit viditelně zbraň a manipulovat s ní (vč. munice), vyjma případů upravených v trestním zákoně č. 40/2009 Sb., nosit dále výbušniny, vyrábět nebo přechovávat omamné nebo psychotropní látky nebo jedy, nejde-li o léčiva, jejichž užívání bylo hostu předepsáno lékařem.

 

 1. Penzion, jako prodávající, v souladu s ust. § 14 zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, informuje spotřebitele o možnosti řešit spory, vyplývající ze smluv uzavřených s prodávajícím, prostřednictvím subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz), se sídlem Štěpánská 567/15, Praha 2, PSČ 120 00.

 

 1. Stížnosti a návrhy na zlepšení činnosti penzionu přijímá vedení penzionu.

 

 

Tento „Ubytovací řád“ nabývá účinnosti dne 1.5.2021.

 

 

Velice náš těší, že jste si vybrali právě náš penzion a věříme, že budete mít příjemný pobyt.